บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในราวิชาอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การคำนวณการเสียภาษี

อัตราภาษี
บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิ
ช่วงเงินได้สุทธิ
อัตราภาษี
ภาษีในแต่ละขั้น
ภาษีสะสม
ส่วนที่เกิน 0 ถึง 100,000
100,000
5
ยกเว้น
0
ส่วนที่เกิน 100,000 ถึง 500,000
400,000
10
40,000
40,000
ส่วนที่เกิน 500,000 ถึง 1,000,000
500,000
20
100,000
140,000
ส่วนที่เกิน 1,000,000 ถึง 4,000,000
3,000,000
30
900,000
1,040,000
ส่วนที่เกิน 4,000,000 ขึ้นไป
37
ตัวอย่างที่ 1 มีเงินได้สุทธิ 30,000 บาท อัตราภาษี คือ ร้อยละ 5 แต่ปัจจุบันได้รับยกเว้น
เท่ากับ ไม่ต้องเสียภาษี
ตัวอย่างที่ 2 มีเงินได้สุทธิ 110,000 บาท ต้องแยกเงินได้สุทธิเป็น 2 ช่วง ดังนี้
เงินได้สุทธิ 100,000 แรก ยกเว้น = 0
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 100,000 เสียภาษี ร้อยละ 10 (10,000 x 10%) = 1,000
สรุป ถ้ามีเงินได้สุทธิ 110,000 บาท จำนวนภาษี = 1,000

ตัวอย่างที่ 2 เงินได้สุทธิ 530,000 บาท แยกเงินได้สุทธิเป็น 3 ช่วง ดังนี้
เงินได้สุทธิ 100,000 แรก ยกเว้น = 0
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 มีเงิน 400,000
อัตราภาษีเท่ากับ ร้อยละ 10 (400,000 x 10%) = 40,000
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 มีเงิน 30,000
อัตราภาษีเท่ากับ ร้อยละ 20 (30,000 x 20%) = 6,000
สรุป ถ้ามีเงินได้สุทธิ 530,000 บาท จำนวนภาษี = 46,000
ตัวอย่างที่ 3 เงินได้สุทธิ 1,070,000 บาท แยกเงินได้สุทธิเป็น 4 ช่วง ดังนี้
เงินได้สุทธิ 100,000 แรก ยกเว้น = 0
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 มีเงิน 400,000
อัตราภาษีเท่ากับ ร้อยละ 10 (400,000 x 10%) = 40,000
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 มีเงิน 500,000
อัตราภาษีเท่ากับ ร้อยละ 20 (500,000 x 20%) = 100,000
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000 แต่ไม่เกิน 4,000,000 มีเงิน 70,000
อัตราภาษีเท่ากับ ร้อยละ 30 (70,000 x 30%) = 21,000
สรุป ถ้ามีเงินได้สุทธิ 1,070,000 บาท จำนวนภาษี = 161,000
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ 1 ถึงตัวอย่างที่ 3 เป็นการคำนวณจำนวนเงินภาษี ในปี 2550
ในการคำนวณเงินได้สุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีระยะเวลาในการคำนวณภาษีเป็น 2 ระยะ คือ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี และการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ที่มา http://www.cvc-cha.ac.th/incometax/topic7.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น